Aplikacije

Program materijalnog knjigovodstva omogućuje unos podataka od strane više korisnika (klijent – server aplikacija), sa kontrolom zaliha, karticama artikala, karticama partnera (dobavljača i kupaca), praćenje materijala i robe po skladištima i sa odgovarajućom propratnom štampom i izvještajima (trgovačka knjiga na veliko, stanje lagera i slično). Aplikacija omogućava i primjenu više cjenovnika po partnerima ili po skladištima. Modul proizvodnje omogućava praćenje proizvodnje od izdavanja radnih naloga s normativima za utrošak sirovina, preko dokumentacije o otpremanju sirovina (materijala) iz skladišta sirovina u proizvodnju u toku do finalizacije proizvodnje i dostavnice gotovih proizvoda iz proizvodnje u toku u skladište gotovih proizvoda. Modul maloprodajne kase obezbjeđuje štampu na POS štampačima, rad s kasom maloprodaje u vezi sa veleprodajom, trgovačku knjigu na malo i izvještaje, kako na POS štampaču, tako i na A-4 formatu. Aplikacija ima i fiskalni modul za štampu fiskalnih računa.

Aplikacija finansijskog knjigovodstva (glavna knjiga) je program koji se naslanja na prethodno opisanu aplikaciju materijalnog knjigovodstva i s njom je u organskoj vezi. Naime, poslovne promjene koje se obraduju u materijalnom knjigovodstvu prenose se automatski (uz mogućnost prethodne kontrole i uvida u shemu kontiranja i knjiženja) u program glavne knjige. U programu glavne knjige, pored knjigovodsvenog modula sa svim potrebnim izvještajima za knjigovodstveno obuhvatanje poslovanja firme (probni bilansi, bilansi po partnerima, kartice partnera, kartice konta, dnevnik, štampa naloga itd.) postoji, takode, još i obračun plata radnika sa detaljnom personalnom evidencijom radnika, sa automatskim knjiženjem. Tu je i štampa virmana, sa automatskom izradom virmana na osnovu obračuna plata, kao i izradu bilo kojih drugih virmana. Uz to program uključuje i modul evidencije osnovnih sredstava sa automatskim obračunom i knjiženjem amortizacije i odgovarajućim izvještajima o osnovnim sredstvima propisanim važečim zakonima. Modul PDV-a daje sve potrebne izvještaje (knjiga KUF-a i KIF-a, PDV prijava), a omogućava i automatsko knjiženje i mjesečno zatvaranje PDV-a. Aplikacija ima i fiskalni modul za štampu fiskalnih računa.

Aplikacija je rađena u skladu sa računovodstvenim propisima, a izvještaji koji se mogu dobiti zadovoljavaju važeće računovodstvene i poreske propise. Program je izrađen na licenciranoj platformi Microsoft-a i front-end se instalira na Windows operativne sisteme, dok baza podataka može biti smještena na MySQL serveru ili u SQLite-u, tj. na nekom drugom operativnom sistemu koji podržava ove baze podataka.

Raspolažemo tehnologijom za povezivanje na daljinu, tako da, po potrebi, iz našeg sjedišta ili sa bilo koje druge lokacije, možemo da se povežemo sa udaljenim računarom i da izvršimo eventualne korekcije u programu ili damo upute korisniku pri upotrebi aplikacije.

U cilju što bolje saradnje, zadovoljstva i osjećanja sigurnosti klijenata, zaključujemo ugovore o saradnji i izgradnji informacionog sistema korisnika.